สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สร้างมุมที่มีขนาด 90°, 60°, 45°, 30° และ 15°

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถสร้างมุมที่มีขนาด 90°, 60°, 45°, 30° และ 15° โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

 ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิด ในการอธิบายการสร้างมุมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

2. คิดสร้างสรรค์ ในการหาวิธีการที่หลาก หลายในการสร้างมุมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 11: มุมเล็กมุมน้อย

8.1.2 ตรวจสอบแบบฝึกหัด 2: การสร้างมุมที่มีขนาด  75°

8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 11: มุมเล็กมุมน้อย

8.2.2 แบบฝึกหัด 2: การสร้างมุมที่มีขนาด  75°

8.2.3 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (2) 29 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)