สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (สร้างมุม  60°)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถสร้างมุมที่มีขนาด 60° โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายการสร้างมุมขนาดต่างๆ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 10: สร้างมุมง่ายง่าย

8.1.2 ตรวจสอบแบบฝึกหัด 1: สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 10: สร้างมุมง่ายง่าย

8.2.2 แบบฝึกหัด 1: สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

8.2.3 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (1) 28 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)