สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัง เส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้วงเวียน และสันตรง

2. นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บน เส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้วงเวียน และสันตรง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อ ความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรง ที่กำหนดให้ และสร้างเส้นตั้งฉาก ที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 6:สร้างให้ฉาก

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 6: สร้างให้ฉาก

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (4) 16 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)