สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดย ใช้วงเวียนและสันตรง

2. นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงและการแบ่งครึ่งมุม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 4:บ่อน้ำบ้านฉันกับเธอ

8.1.2 ตรวจสอบใบกิจกรรม 5: แบ่งให้ครึ่ง

8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 4:บ่อน้ำบ้านฉันกับเธอ

8.2.2 ใบกิจกรรม 5: แบ่งให้ครึ่ง

8.2.3 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง เตรียมเครื่องมือให้พร้อม (3) 15 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)