สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เมื่อ a, b และ c เป็นเศษส่วนใด ๆ

  • สมบัติการสลับที่                                          a × b  =  b × a
  • สมบัติการเปลี่ยนหมู่                                     (a × b) × c  =  a × (b × c)
  • สมบัติการคูณด้วยศูนย์                                  a × 0  =  0  =  0 × a
  • สมบัติการคูณด้วยหนึ่ง                                  a × 1  =  a  =  1 × a
  • สมบัติการแจกแจง                                       a × (b + c)  =  (a × b) + (a × c)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถ

นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการคูณเศษส่วน และสมบัติการแจกแจง ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ       

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบาย การหาผลลัพธ์การคูณ

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการคูณเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 7 : สมบัติของการคูณเศษส่วน

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 7 : สมบัติของการคูณเศษส่วน

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
ชั่วโมง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
เรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ คิดง่ายจัง (6) 24 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)