สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  หลักการคูณเศษส่วนใด ๆ  โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถ

1. หาผลคูณของเศษส่วนที่กำหนด

2. เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการคูณเศษส่วน

ด้านทักษะและกระบวนการ       

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบาย การหาผลลัพธ์การคูณเศษส่วน

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการคูณเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 6 : การคูณเศษส่วน

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 6 : การคูณเศษส่วน

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
ชั่วโมง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
เรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ คิดง่ายจัง (5) 19 ก.ค. 66 (แบบฝึกหัด)