สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อ a, b และ c  เป็นเศษส่วนใด ๆ

  • สมบัติการสลับที่                                           a + b  =  b + a
  • สมบัติการเปลี่ยนหมู่                                       (a + b) + c  =  a + (b + c)
  • สมบัติการบวกด้วยศูนย์                                   a + 0  =  a  =  0 + a

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถ

นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกเศษส่วน ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ       

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบาย การหาผลลัพธ์การบวกเศษส่วน

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวก และหลักการบวกจำนวนเต็ม ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการบวกเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 4 : สมบัติของการบวกเศษส่วน

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 4 : สมบัติของการบวกเศษส่วน

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
ชั่วโมง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
เรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ คิดง่ายจัง (2) 12 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)