สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • เศษส่วน เป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูป  เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ b ไม่เท่ากับศูนย์
  • เศษส่วน มีทั้งเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวก  เศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ  และศูนย์
  • บนเส้นจำนวน เศษส่วนที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าเศษส่วนที่อยู่ทางซ้ายเสมอ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วน

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายในการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้เส้นจำนวน หรือค่าสัมบูรณ์

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 1 : แนะนำเศษส่วน

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 1 : แนะนำเศษส่วน

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
ชั่วโมง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
เรื่อง มากน้อยค่อย ๆ คิด (1) 5 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)