สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้ทำตัวหารเป็นจำนวนนับ เช่น

       - กรณีที่ตัวหารเป็นทศนิยม 1   ตำแหน่งให้คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย   10  

       - กรณีที่ตัวหารเป็นทศนิยม 2   ตำแหน่งให้คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย   100  

       - กรณีที่ตัวหารเป็นทศนิยม 3   ตำแหน่ง ให้คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย   1,000

ดังนั้น การทำให้ตัวหารเป็นจำนวนนับโดยนำ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 หรือ... คูณทั้งตัวตั้งและตัวหารตามความจำเป็น

การหารทศนิยมด้วยทศนิยมที่เป็นการหารลงตัว อาศัยการคูณตามข้อตกลง ดังนี้

                                    ตัวหาร  × ผลหาร  =    ตัวตั้ง

การหาผลหารของทศนิยม จึงสามารถหาได้โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ ดังนี้ 

       - ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกทั้งคู่ ให้ทำตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วหาคำตอบซึ่ง

         จะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก

- ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทั้งคู่ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของ  

  ตัวหารมาหารกันแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก

- ถ้าตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวน

  บวก  ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสมบูรณ์ของตัวหารมาหารกัน แล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็น    จำนวนลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม 1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลหารของทศนิยมที่กำหนด

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการหารทศนิยม

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหารทศนิยม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการ อธิบายการหาผลลัพธ์การหารทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบแบบฝึกหัด 5: การหารทศนิยม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 5: การหารทศนิยม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
ชั่วโมง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
เรื่อง คิดได้ ไม่ยากเลย (3) 4 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)