สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคูณทศนิยม ดังนี้  

   เมื่อ a, b และ c เป็นทศนิยมใด ๆ

  • สมบัติการสลับที่

a × b  =  b × a

  • สมบัติการเปลี่ยนหมู่

(a × b) × c  =  a × (b × c)

  • สมบัติการคูณด้วยศูนย์

a × 0  =  0  =  0 × a

  • สมบัติการคูณด้วยหนึ่ง
  • a × 1  =  a  =  1 × a
  • สมบัติการแจกแจง

      a × (b + c)  =  (a × b)  + (a × c)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม 1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการคูณทศนิยม และสมบัติการแจกแจง ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณทศนิยม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์การคูณทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 2: คุณแม่เก่งที่สุด

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 2: คุณแม่เก่งที่สุด

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
ชั่วโมง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
เรื่อง คิดได้ ไม่ยากเลย (2) 3 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)