สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • เมื่อ a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a  มีเพียงจำนวนเดียว

                    เขียนแทนด้วย  -a  และ a + (-a) = 0 = (-a) + a

  • เมื่อ a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ -a  คือ  a 

นั่นคือ -(-a) =  a

  • หลักการลบทศนิยม  อาศัยข้อตกลงดังนี้

          ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

นั่นคือ a – b = a + (-b)     เมื่อ a และ b เป็นทศนิยมใด ๆ

  • ทศนิยมไม่มีสมบัติการสลับที่สำหรับการลบและไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม 1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถหาผลลบของทศนิยมที่กำหนด

2. นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการลบทศนิยม

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการลบทศนิยม

2. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์การลบทศนิยม

3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องการลบจำนวนเต็มไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการลบทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบแบบฝึกหัด 3: การลบทศนิยม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 3: การลบทศนิยม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
ชั่วโมง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
เรื่อง เพิ่ม ๆ ลด ๆ (3) 27 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)