สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก

เมื่อ a และ b เป็นทศนิยมใด ๆ

  a + b  =  b + a

สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก

เมื่อ a, b และ c เป็นทศนิยมใด ๆ

(a + b) + c  =  a + (b + c)

สมบัติการการบวกด้วยศูนย์

เมื่อ a และ b เป็นทศนิยมใด ๆ

  a + 0  =  a =  0 + a

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม 1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถหาผลบวกของทศนิยมที่กำหนด

2. นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกทศนิยม

3. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกทศนิยมไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการบวกทศนิยม

2. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์การบวกทศนิยม

3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการบวกทศนิยม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบแบบฝึกหัด 2: การบวกทศนิยม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 2: การบวกทศนิยม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
ชั่วโมง ปัญหาของจุด หยุดคิด แก้ได้
เรื่อง เพิ่ม ๆ ลด ๆ (2) 26 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)