สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 จำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ ซึ่งในการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจำนวนเต็มนั้น จะมีหลักการของแต่ละการดำเนินการโดยจะอาศัยความรู้ต่าง ๆ มาช่วย เช่น เรื่องค่าสัมบูรณ์ จำนวนตรงข้าม หรือความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร นอกจากนี้การใช้สมบัติต่าง ๆ มาช่วยในการคำนวณจะทำให้สามารถหาผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม  รวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มรวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบกิจกรรมบันไดงู

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 กิจกรรมบันไดงู

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง ในนี้มีสมบัติ (3) 19 มิ.ย. 66 (มีกระดานบันไดงู บัตรคำสั่ง1-3 ลูกเต๋าตัวเลข และลูกเต๋าจุด)