สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนเต็มใด ๆ

          สมบัติการแจกแจง

          a × (b + c) = (a × b) + (a × c)

          สมบัติของหนึ่งและศูนย์

          a × 1 = a = 1 × a

          a + 0 = a = 0 + a

          a × 0 = 0 = 0 × a

          ถ้า a × b = 0 แล้ว a = 0 หรือ b = 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้          

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม  รวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มรวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด11 : ติดสปีด ด้วยสมบัติ

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด11 : ติดสปีด ด้วยสมบัติ

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง ในนี้มีสมบัติ (2) 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)