สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก  เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใด ๆ  a + b  =  b + a

สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใด ๆ a × b =  b × a

สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนเต็มใด ๆ (a + b) + c  =  a + (b + c)

สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนเต็มใด ๆ (a × b) × c  =  a × (b × c)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม  รวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มรวมถึงการดำเนินการของจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด10: สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด10: สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง ในนี้มีสมบัติ (1) 13 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)