สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการคูณจำนวนเต็ม

  • การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ทำได้โดยใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับ  ซึ่งได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวก
  • การคูณกันของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบ ที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น
  • การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ ได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของ
    ค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลคูณของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

         นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็ม

          2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการคูณจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 6 : การคูณจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 6 : การคูณจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (6) 31 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)