สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง คือ จำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่ง โดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวน

  • เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a  เขียนแทนด้วย  -a  และ
    a + (-a) = 0 = (-a) + a
  • เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ -a  คือ  a  นั่นคือ -(-a) =  a

การหาผลลบของจำนวนเต็ม สามารถทำได้โดยเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวก ซึ่งอาศัยข้อตกลง ดังนี้

 ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

นั่นคือ  a – b = a + (-b)     เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใด ๆ และผลลบของจำนวนเต็มคู่นั้น คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียนและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการลบจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการลบจำนวนเต็ม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการลบจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 4: การลบจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 4: การลบจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (4) 29 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)