สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม มีหลักการดังนี้

  • โจทย์ต้องการทราบอะไร 
  • สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง
  • มีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไร
  • เขียนแสดงการบวกได้อย่างไร 
  • ในการหาผลบวกนี้ มีวิธีคิดอย่างไร
  • ผลบวกที่ได้เท่ากับเท่าใด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม

2.สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการบวกจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง          

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการบวกจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 3 : การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 3 : การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (3) 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)