สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่ง คือ ระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจาก 0 บนเส้นจำนวน

หลักการบวกจำนวนเต็ม ดังนี้

  • การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ทำได้โดยใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับ
  • การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ
  • การบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกัน ที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากัน ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็ม
    ที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการบวกจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

 3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการบวกจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด2: การบวกจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด2: การบวกจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (2) 23 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)