สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์ผลงานนกน้อยน่ารัก เป็นการฝึกให้นักเรียนออกแบบ และรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

             1. บอกขั้นตอนการทำนกน้อยน่ารักได้

             2. ออกแบบการพับนกน้อยได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์

             3. มีความภาคภูมิใจในการพับนกน้อยน่ารัก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (2) (มีแบบประเมินตนเอง)