สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับกระดาษเคลื่อนที่ทำให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. อธิบายขั้นตอนการพับกระดาษเคลื่อนที่ของตนเองได้

         2. พับกระดาษเคลื่อนที่เป็นของเล่นตามความคิดของตนเองได้

         3. มีความภาคภูมิใจในการพับกระดาษเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่ 15 ก.ย. 66