สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเอง เป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้

         2. ประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ 

         3. มีความภาคภูมิใจในการพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (2) 8 ก.ย. 66