สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประดิษฐ์หุ่นมือได้ด้วยตนเองทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้

         2. ประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์

         3. พับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (2) 18 ส.ค. 66