สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือได้ด้วยตนเอง เป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือได้

         2. ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือได้

         3. ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (1) 11 ส.ค. 66