สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับกระดาษ เราจำเป็นต้องรู้จักชนิดของกระดาษและพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกชนิดของกระดาษที่พบในชีวิตประจำวันได้

         2. เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษได้

         3. เห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)