สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน ทำให้สะดวกต่อการหยิบไปใช้ในการเรียน   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนได้

         2. จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองได้ถูกวิธี

         3. มีความรับผิดชอบในจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี
ชั่วโมง หยิบจับให้ดี
เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)