สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การจัดโต๊ะตู้และชั้นให้ถูกวิธีเป็นการฝึกระเบียบวินัยและสะดวกต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถอธิบายวิธีการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้นได้

         2. สามารถ จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้อย่างถูกวิธี

         3. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี
ชั่วโมง หยิบจับให้ดี
เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)