สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอาบน้ำเป็นการรักษาสุขลักษณะที่ดีของร่างกาย และเป็นการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 จุดประสงค์

 1. สามารถบอกความหมายของการทำความสะอาดร่างกายได้

 2. สามารถเขียนลำดับขั้นตอนการอาบน้ำได้อย่างถูกต้อง

 3. เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ
ชั่วโมง แต่งตัวกันเถอะ
เรื่อง การทำความสะอาดร่างกาย 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ )