สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แต่ละบริเวณจะพบสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่ และบริเวณนั้นจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช เช่น มีที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย มีแหล่งอาหาร ที่วางไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 1.1  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่
อาศัยอยู่

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)   

- อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคำถามในชั้นเรียนและตอบคำถามใบงาน (K)

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3) (Rerun) 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)