สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราสามารถสร้างแบบจำลองที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ได้ เพื่อแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือสัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 1.1  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)   

- อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้จากการตอบคำถามในชั้นเรียนและตอบคำถามใบงาน (K)

2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (2) 21 ก.ย. 66