สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บริเวณหนึ่ง ๆ ในท้องถิ่น เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- ระบุชื่อสัตว์และพืชที่อาศัยในบริเวณต่าง ๆ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน และระบุชื่อสัตว์และพืชที่อาศัยในบริเวณต่าง ๆ

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม สังเกตชนิดของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์ )