สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์บางชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับสัตว์ชนิดนั้น เช่น กระดองเต่ามีหน้าที่ป้องกันอันตรายกับเต่า หนอกของอูฐมีหน้าที่เก็บสะสมไขมัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์
1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตและรวบรวมข้อมูลหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์จากการตอบคำถามในชั้นเรียนและการทำใบงาน (K)
2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน และเกมจับคู่)