สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตาทำหน้าที่ในการมองเห็น หูทำหน้าที่ในการฟังเสียง จมูกทำหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปาก ทำหน้าที่ในการกินอาหารและส่งเสียงร้อง เท้าและขาทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ป.1/1   ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

             - บรรยายลักษณะหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตและสืบค้นข้อมูลลักษณะหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

            - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์จากการตอบคำถามในชั้นเรียน

และการทำใบงาน (K)

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และบัตรคำ)