สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ ร่างกายของเราได้ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหลายส่วนในการทำหน้าที่ร่วมกัน เช่น การเดินทางไปโรงเรียน มีการใช้ขาและเท้าในการเดิน แขนและมือในการหยิบถือกระเป๋า

ตามองดูเส้นทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

             - บรรยายและบอกการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำหน้าที่ร่วมกัน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยบรรยายและบอกการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

     - สังเกตการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำหน้าที่ร่วมกัน

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)