สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตามีไว้มองดู หูมีไว้ฟังเสียง จมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นและหายใจ ปากมีไว้พูดและกินอาหาร

แขนและมือมีไว้หยิบจับสิ่งต่าง ๆ ขาและเท้ามีไว้เดิน ยืน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาจใช้ส่วนของร่างกายมากกว่า 1 ส่วน ทำหน้าที่ร่วมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1. บรรยายหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

2. สังเกตส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การทำใบงานและอภิปรายในชั้นเรียน

2. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินด้านคุณธรรมด้วยแบบสังเกต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)