สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มนุษย์มีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กิจกรรมการถูพื้น มีการใช้ มือและแขน ขาและเท้า และตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1. ระบุส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ใช้ในการทำกิจกรรม

2. สังเกตส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. มีความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน

การวัดผลและประเมินผล

1. การทำใบงานและอภิปรายในชั้นเรียน

2. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินด้านคุณธรรมด้วยแบบสังเกต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)