สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรียุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรียุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ประวัติศาสตร์ดนตรีและคีตกวียุคยุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
ชั่วโมง ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
เรื่อง ประวัติดนตรีและคีตกวียุคคลาสสิกและโรแมนติก 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)