สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 2.2 ม.2/2 อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ

ศ 2.2 ม.2/3 บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย      

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรียุคกลาง ยุคเรเนซองค์ และยุคบาโรค

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรียุคกลาง ยุคเรเนซองค์ และยุคบาโรค

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
ชั่วโมง ประวัติศาสตร์ดนตรีน่ารู้
เรื่อง ประวัติดนตรีและคีตกวียุคกลาง ยุคเรเนซองค์และยุคบาโรก 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)