สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการรวมวง และจำแนกประเภทของวงดนตรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของวงดนตรี

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน เรื่อง วงดนตรีประเภทต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
ชั่วโมง เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
เรื่อง วงดนตรีประเภทต่าง ๆ 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)