สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อสื่อสารที่ถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้การสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) มีลักษณะเฉพาะ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและชำนาญ เพราะการสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนสื่อสารและแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม รวมถึงมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกความหมายและวิธีการสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต)

ด้านทักษะกระบวนการ

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต) ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินมารยาทในการฟัง การดู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เกลาความคิดด้วยคำคม
ชั่วโมง เกลาความคิดด้วยคำคม
เรื่อง ส่งผ่านโลกออนไลน์ (1) 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)