สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแนะนำหนังสือโดยวิธีปฏิทัศน์มีวิธีการคล้ายคลึงกับการวิจารณ์หนังสือ แต่เป็นการวิจารณ์ ระดับต้น โดยผู้ปฏิทัศน์หนังสือจะต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นโดยตลอดเพื่อให้เข้าใจความมุ่งหมาย รู้จักประเภทของหนังสือรู้คุณค่า และมีทักษะการวิเคราะห์ การสรุปใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น และมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ท 2.1 ม.1/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

ท 2.1 ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้

2. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้

3. บอกลำดับขั้นของการแนะนำหนังสือได้

4. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้

5. เขียนแนะนำและแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือที่ตนเองสนใจได้

6. พูดนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสมได้

7. ใฝ่เรียนรู้

8. มุ่งมั่นในการทำงาน

9. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. การตรวจใบงาน

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

3. แบบประเมินการพูดนำเสนอ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง ค้นหาหนังสือเล่มโปรด (2) 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน และแบบทดสอบ)