สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านและหัดเขียนคำที่สะกดตามมาตราต่าง ๆ นักเรียนจะได้หัดอ่านคำในทุกมาตราตัวสะกดในภาษาไทย นับเป็นบทหัดอ่านที่จัดลำดับเนื้อหาได้อย่างดี  นอกจากนี้กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือสำหรับเด็กหัดอ่านและหัดเขียนคำที่สะกดตามมาตราต่าง ๆ เมื่ออ่านเป็นนิทานก็ยังได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องเล่า และมีคติธรรมคำสอนอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 3.1  ม.1/3.พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. นักเรียนทำใบงานที่ 1  เรื่อง “อ่านพินิจ คิดเข้าใจ กาพย์พระไชยสุริยา (1)”

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1  เรื่อง “อ่านพินิจ คิดเข้าใจ กาพย์พระไชยสุริยา (1)”

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง วากยะฝึกฝน (1) 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)