สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้สื่อสารต้องมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อให้สื่อสารได้บรรลุจุดมุ่งหมาย ตรงตามความคิด ตรงประเด็น มีความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/4   ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ         

2. ใช้คำได้ถูกต้องตามหมายหมายและบริบทของข้อความ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. นักเรียนทำใบงานที่ 2  เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 2  เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

         

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง ตรองใจความงดงามสื่อสาร (2) 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)