สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เรื่อง การแต่งนิราศ การสื่อสาร และการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 3.1 ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

ท 3.1 ม.1/5  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

ท. 3.1 ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และพูด

ท. 4.1 ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุกระบวนการและเทคนิควิธีในการนำเสนอผลงานได้

2. แต่งกลอนนิราศได้

3. วางแผนและดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 1 “ผลงานชิ้นโปรด” 

2. สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม “เวทีศิลปิน”

3. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1 “ผลงานชิ้นโปรด” 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการทำกิจกรรม “เวทีศิลปิน”

3. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง เสนอผลงานสร้างสรรค์ 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)