สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของไทยที่มีการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้และสืบสานต่อไป การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีจะช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแนวทางการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีได้

2. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองได้

3. พูดนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสมได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง

2. การพูดนำเสนอ

3. การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1 เรื่องวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง

2. แบบประเมินการประเมินการพูด

3. แบบประเมินพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง มุมมองสุนทรีย์ 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)