สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำกริยา หมายถึง คำที่มีความหมายแสดงสภาพหรืออาการของคำนามมีหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/2    วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของคำกริยาได้

2. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้

3. แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้เกี่ยวกับคำกริยาได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 7  เรื่อง คำกริยา

2. การสังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 7  เรื่อง คำกริยา

2. แบบประเมินคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (7) 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)