สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ บันไดเสียง เครื่องหมายแปลงเสียง และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ บันไดเสียง เครื่องหมายแปลงเสียง และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และร้องโน้ตในกุญแจโซ อัตราจังหวะธรรมดา และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

การตอบคำถามในความเข้าใจเรื่องคีย์ซิกเนเจอร์สามารถปรบมือตามจังหวะที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง      

เครื่องมือ

1. การประเมินความรู้ เรื่อง Key Signature

2. การประเมินทักษะ เรื่อง Key Signature

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
ชั่วโมง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
เรื่อง Key Signature 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)