สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และการปฏิบัติดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ บรรทัดห้าเส้น ชื่อโน้ต กุญแจ ตัวโน้ต และตัวหยุด

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และร้องโน้ตในกุญแจโซ

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
ชั่วโมง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
เรื่อง การอ่านโน้ตบรรทัดห้าเส้น 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)