สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ 

ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน

         2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมาชิกโรงเรียน

         3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ดีของสมาชิกในโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่
ชั่วโมง สังคมน่าอยู่
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน)