สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุกคนในครอบครัวล้วนมีบทบาทหน้าที่และสิทธิแตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนเอง

ได้รับอย่างเหมาะสมจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

 จุดประสงค์

         1. อธิบายบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัวได้ 

         2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว

         3. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่
ชั่วโมง สังคมน่าอยู่
เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน)